PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các đài truyền thanh cơ sở
Ngày 04/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT mua sắm thiết bị

Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Chỉ định thầu

Quý III năm 2020

Trọn gói

45 ngày

2

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp công trình

Chỉ định thầu

Quý III năm 2020

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 03 : Mua sắm thiết bị

Chào hàng cạnh tranh, qua mạng

Quý III năm 2020

Trọn gói

20 ngày

4

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý III năm 2020

Trọn gói

45 ngày

5

Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Chỉ định thầu

Quý III năm 2020

Trọn gói

20 ngày

Sở Thông tin và Truyền thông (chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền