PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp
Ngày 20/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2022 và những năm tiếp theo

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III/2022

Trọn gói

120

ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

30

ngày

3

Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

30

ngày

4

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

120

ngày

5

Gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

150

ngày

Sở Tư pháp (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu; đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Bế Hiền