PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý sạt lở đường huyện ĐH.21, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 29/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý sạt lở đường huyện ĐH.21, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 và ngân sách huyện

Tự thực hiện

 

 

 

2

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý II/2021

Trọn gói

180 ngày

UBND huyện Ngân Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; tổ chức xác định, cập nhật giá gói thầu, dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền