PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Trang bị phần mềm Hệ thống thông tin tiền lương các cơ quan đơn vị dự toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 21/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1349/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Trang bị phần mềm Hệ thống thông tin tiền lương các cơ quan đơn vị dự toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá HSDT

Nguồn ngân sách

 nhà nước

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

3

Gói thầu số 03: Chi phí giám sát

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4

Gói thầu số 04: Phần mềm Hệ thống thông tin tiền lương các cơ quan đơn vị dự toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III/2022

Hợp đồng trọn gói

120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Hồng Nhung