PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới
Ngày 20/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình

Nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách huyện Chợ Mới

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III/2022

Theo đơn giá điều chỉnh

500 ngày

3

Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

500 ngày

4

Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, thiết kế và lập dự toán di chuyển đường điện

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

20 ngày

UBND huyện Chợ Mới (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu; đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao./.

Bế Hiền