PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
Ngày 10/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công

Ngân sách trung ương và ngân sách huyện

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý I/2023

 

Trọn gói

400 ngày

2

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng phần đường

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý I/2023

 

Theo đơn giá điều chỉnh

400 ngày

 

3

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng phần cầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý I/2023

 

Theo đơn giá điều chỉnh

400 ngày

 

4

Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

Chỉ định thầu

Quý I/2023

Trọn gói

400 ngày

UBND huyện Ngân Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền