PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 24: Thi công xây dựng Trường THPT Na Rì, huyện Na Rì

Ngân sách trung ương

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)

Quý I/2023

Trọn gói

 360 ngày

1.1

Chi phí xây dựng

1.2

Chi phí dự phòng

2

Gói thầu số 25: Thi công xây dựng Trường THPT Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)

Quý I/2023

Trọn gói

 360 ngày

2.1

Chi phí xây dựng

2.1

Chi phí dự phòng

3

Gói thầu số 26: Thi công xây dựng Trường THCS THPT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)

Quý I/2023

Trọn gói

360 ngày

3.1

Chi phí xây dựng

3.2

Chi phí dự phòng

4

Gói thầu số 27: Giám sát thi công xây dựng các gói thầu số 24, số 25, số 26

Ngân sách trung ương

Tự thực hiện

 

 

 

4.1

Chi phí giám sát thi công xây dựng

4.2

Chi phí dự phòng

5

Gói thầu số 28: Thi công xây dựng Trường THPT Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)

Quý I/2023

Trọn gói

360 ngày

5.1

Chi phí xây dựng

5.2

Chi phí dự phòng

6

Gói thầu số 29: Thi công xây dựng Trường THPT Quảng Khê và Trường THPT Ba Bể, huyện Ba Bể

Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng) 

Quý I/2023

Trọn gói

360 ngày

6.1

Chi phí xây dựng

6.2

Phí môi trường

6.3

Chi phí dự phòng

7

Gói thầu số 30: Thi công xây dựng Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, thành phố Bắc Kạn

Chào hàng cạnh tranh trong nước (Qua mạng)

Quý I/2023

Trọn gói

180 ngày

7.1

Chi phí xây dựng

7.2

Chi phí dự phòng

8

Gói thầu số 31: Giám sát thi công xây dựng các gói thầu số 28, số 29, số 30

Ngân sách trung ương

Tự thực hiện

 

 

 

8.1

Chi phí giám sát thi công xây dựng

8.2

Chi phí dự phòng

9

Gói thầu số 32: Bảo hiểm công trình các gói thầu số 24, số 25, số 26, số 28, số 29, số 30

Chỉ định thầu

Quý I/2023

Trọn gói

360 ngày

10

Gói thầu số 33: Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Chỉ định thầu

Quý I/2023

Trọn gói

45 ngày

11

Gói thầu số 34: Tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

Chỉ định thầu

Quý I/2023

Trọn gói

60 ngày

12

Gói thầu số 35: Tư vấn quan trắc môi trường

Chỉ định thầu

Quý I/2023

Trọn gói

1080 ngày

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu; đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Bế Hiền