PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thuộc Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 11/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khắc phục ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Kho thuốc bảo vệ thực vật thuộc Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (thi công xử lý ô nhiễm)

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Quý III/2022

Trọn gói

180 ngày

4

Gói thầu số 04: Tư vấn quản lý dự án

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

240 ngày

5

Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

180 ngày

6

Gói thầu số 06: Tư vấn lấy mẫu, phân tích phục vụ công tác nghiệm thu

Chỉ định thầu

Quý IV/2022

Trọn gói

45 ngày

Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền