PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 5/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1477/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn năm 2022 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

Stt

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, TKBVTC - Dự toán

Ngân sách Trung ương (Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III năm 2022

Trọn gói

45 ngày

Chi phí khảo sát

Chi phí thiết kế

Chi phí xét nghiệm mẫu nước

2

Gói thầu số 04:  Lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát bước TKBVTC

Tự thực hiện

Quý III năm 2022

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 05: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Tự thực hiện

Quý III năm 2022

Trọn gói

15 ngày

4

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV năm 2022

Trọn gói

360 ngày

5

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng huyện Na Rì

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV năm 2022

Trọn gói

360 ngày

 Chi phí xây dựng

Dự phòng (7%)

6

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng huyện Ba Bể

Ngân sách Trung ương (Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV năm 2022

Trọn gói

360 ngày

 Chi phí xây dựng

Dự phòng (7%)

7

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng huyện Ngân Sơn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV năm 2022

Trọn gói

360 ngày

 Chi phí xây dựng

Dự phòng (7%)

8

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng huyện Chợ Mới

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV năm 2022

Trọn gói

360 ngày

 Chi phí xây dựng

Dự phòng (7%)

9

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng huyện Chợ Đồn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV năm 2022

Trọn gói

360 ngày

 Chi phí xây dựng

Dự phòng (7%)

10

Gói thầu số 12: Thi công xây dựng huyện Bạch Thông

Ngân sách Trung ương (Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV năm 2022

Trọn gói

360 ngày

 Chi phí xây dựng

 

 

Dự phòng (7%)

11

Gói thầu số 13: Thi công xây dựng huyện Pác Nặm

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV năm 2022

Trọn gói

360 ngày

 Chi phí xây dựng

Dự phòng (7%)

Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định; chỉ được phát hành hồ sơ mới thầu khi đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu./.

Bế Hiền