PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công công trình: Hệ thống nước sạch xã Nhạn Môn
Ngày 22/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký ban hành Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công công trình: Hệ thống nước sạch xã Nhạn Môn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

 

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

Nguồn vay IFAD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

45 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn  thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý III/2022

Trọn gói

150 ngày

4

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Nguồn vay IFAD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

150 ngày

Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Nhà tài trợ; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói./.

Bế Hiền