PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công công trình: Đường sản xuất Lủng Vàng
Ngày 20/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công công trình: Đường sản xuất Lủng Vàng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

Nguồn vốn vay IFAD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

45 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn  thẩm định hồ sơ mời thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 03: Đo vẽ bản đồ, trích đo địa chính

Chỉ định thầu

Quý IV/2022

Theo đơn giá cố định

30 ngày

4

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Nguồn vốn vay IFAD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước  (qua mạng)

Quý IV/2022

Trọn gói

210 ngày

5

Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Nguồn vốn vay IFAD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Chỉ định thầu

Quý IV/2022

Trọn gói

210 ngày

Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (Chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Nhà tài trợ; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói./.

Bế Hiền