PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán Invitro phục vụ công tác chuyên môn năm 2020 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn
Ngày 18/9/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán Invitro phục vụ công tác chuyên môn năm 2020 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu số 01: Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán Invitro phục vụ công tác chuyên môn năm 2020 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Nguồn thu khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2020

Đấu thầu rộng rãi trong nước theo quy trình thông thường, lựa chọn nhà thầu qua mạng

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Tháng 9, tháng 10 năm 2020

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Hồng Nhung