PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý văn bằng, chứng chỉ
Ngày 24/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý văn bằng, chứng chỉ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

 

STT

             

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV 

năm 2021

 

 

Trọn gói

30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

 

2

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV 

năm 2021

 

Trọn gói

30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

 

3

Gói thầu số 03: Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý văn bằng, chứng chỉ

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

 

Quý IV 

năm 2021

 

Trọn gói

30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

 

4

 

Gói thầu số 04: Giám sát thi công

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV 

năm 2021

 

Trọn gói

30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

 

5

Gói thầu số 05: Thuê máy chủ vận hành hệ thống phần mềm Quản lý văn bằng, chứng chỉ

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV 

năm 2021

 

Trọn gói

01 năm kể từ ngày ký hợp đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Hồng Nhung