PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm giấy phép bảo hành và dịch vụ kỹ thuật của Trung tâm Tích hợp dữ liệu năm 2021
Ngày 08/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm giấy phép bảo hành và dịch vụ kỹ thuật của Trung tâm Tích hợp dữ liệu năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Mua sắm giấy phép bảo hành và dịch vụ kỹ thuật của Trung tâm Tích hợp dữ liệu năm 2021

Sự nghiệp kinh tế (đã giao tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020)

Chào hàng cạnh tranh trong nước (qua mạng)

 

Quý II năm 2021

 

Trọn gói

 

80 ngày

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Giao Sở Tài chính theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu và mua sắm theo đúng quy định./.

Bế Hiền