PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 15/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 1538/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất

Nguồn thu từ hoạt động QLDA ứng trước cho Quỹ PTHĐSN của đơn vị

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III năm 2022

Trọn gói

10 ngày

2

Mua sắm xe ô tô

Nguồn quản lý hành chính tỉnh điều hành năm 2022 và nguồn thu từ hoạt động QLDA ứng trước cho Quỹ PTHĐSN của đơn vị

Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, qua mạng

Quý III năm 2022

Trọn gói

15 ngày

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền