PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nguồn sự nghiệp kinh tế

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV năm 2020

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nguồn sự nghiệp kinh tế

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV năm 2020

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 03: Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nguồn sự nghiệp kinh tế

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý IV năm 2020

Hợp đồng trọn gói

13 tháng

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền