PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kế hoạch đề ra mục tiêu chung là cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên, góp phần đưa vị thành niên, thanh niên trở thành một lực lượng lao động khỏe mạnh, phát huy hết tiềm năng để đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp trọng tâm như: Huy động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông đại chúng tham gia vào vận động chính sách, nguồn lực và tạo môi trường xã hội thuận lợi cho công tác chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo cập nhật và triển khai chương trình giáo dục SKSS/sức khỏe tình dục toàn diện bao gồm cả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông; đẩy mạnh truyền thông vận động về tầm quan trọng của SKSS, sức khỏe tình dục đối với vị thành niên, thanh niên cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo và các đại biểu dân cử…

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm. Hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện, điều phối, đào tạo, theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động của Kế hoạch../.

Hồng Nhung