PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thủy điện Khuổi Thốc
Ngày 3/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1433/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thủy điện Khuổi Thốc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án thủy điện Khuổi Thốc được thực hiện tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Bắc Kạn.

Công trình có tọa độ như sau:

Tuyến đập: 105o45’5.89” kinh độ Đông, 22o14’3.37” vĩ độ Bắc.

Nhà máy thủy điện Khuổi Thốc: 105o45’1.1” kinh độ Đông, 22o12’54.04” vĩ độ Bắc.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 10,51 ha, là công trình năng lượng (thủy điện) cấp III, kiểu nhà máy thủy điện đường dẫn.

Công suất lắp máy: 3,0 MW; số tổ máy 01; sản lượng điện trung bình năm khoảng 9,06 triệu KWh.

UBND tỉnh yêu cầu, Chủ dự án chỉ được phép triển khai Dự án sau khi đã thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường theo đúng quy định. Cam kết tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường theo các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành; cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai, vận hành Dự án. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế và thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án.

Trong quá trình triển khai xây dựng, hoạt động, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo và phối hợp xử lý kịp thời. Chủ dự án cam kết chịu mọi trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu gây ảnh hưởng đến môi trường, đến đời sống người dân trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án. Chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ, ổn định cuộc sống lâu dài cho các hộ dân chịu tác động của Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

Bế Hiền