PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 3/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1432/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông được thực hiện tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Dự án được xây dựng trên địa bàn thị trấn Phủ Thông và một phần diện tích đất của xã Tân Tú. Điểm đầu tuyến Km0 thuộc xã Tân Tú giao với Quốc lộ 3 tại lý trình Km172+900, điểm cuối Km2+406,78 giao đường tỉnh ĐT 258A tại lý trình Km1+ 026. Tổng diện tích thu hồi đất thực hiện Dự án (sau thẩm định) là 10,8 ha, trong đó diện tích đất của thị trấn Phủ Thông là 9 ha, diện tích đất của xã Tân Tú là 1,8 ha.

UBND tỉnh yêu cầu, trong quá trình thi công Dự án, Chủ dự án phải có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án.

Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình Dự án đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung theo quy định.

Đối với công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp hiện có, yêu cầu trong quá trình thi công xây dựng phải bảo đảm an toàn, trường hợp trong quá trình thi công có ảnh hưởng đến công trình thủy lợi hiện có, cần báo cáo kịp thời cho đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và đề xuất biện pháp khắc phục./.

Bế Hiền