PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Quyết địnhChủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 5 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm một cửa điện tử theo quy định./.

Đồng Vân