PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức phổ biến, quán triệt nhận thức về chuyển đổi số
UBND tỉnh ban hành Công văn số 1521/UBND-VXNV ngày 16/3/2023 chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt nhận thức về chuyển đổi số.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động (toàn văn bài phát biểu được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông: https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/154276/Bo-truong-Nguyen-Manh-Hung-noi-ve-su-khac-nhau-giua-cong-nghe-thong-tin-va-chuyen-doi-so.html).

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm để phổ biến, truyền thông trên các phương tiện truyền thông, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, gửi Cục Chuyển đổi số quốc gia trước ngày 30/3/2023./.

Hồng Nhung