PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phương án sản xuất vụ mùa năm 2020
Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 phê duyệt Phương án sản xuất vụ mùa năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Trong vụ mùa năm 2020, Bắc Kạn phấn đấu sản xuất 13.828 ha lúa

Trong vụ mùa năm 2020, Bắc Kạn đẩy mạnh sản xuất cây trồng theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả; hình thành vùng sản xuất các cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp nhu cầu của thị trường gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm để nâng cao giá trị sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung để sản xuất hàng hóa, sử dụng các giống có năng suất, chất lượng, đồng thời tiến hành chọn lọc, bảo tồn, phát triển một số loài vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế nhằm đa dạng hóa các sản phẩm chăn nuôi đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hiện có; tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp bền vững. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông lâm nghiệp năm 2020 đạt 2,0% trở lên.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Phương án sản xuất vụ mùa năm 2020 theo đúng nội dung được phê duyệt và quy định hiện hành của Nhà nước.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nông Cúc