PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao giai đoạn 2022 - 2025
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh vừa ban hành văn bản số 347/HD-VPĐP hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao giai đoạn 2022 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xã Cường Lợi (Na Rì) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tháng 4/2022

Về thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao: Chủ tịch UBND cấp tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao.

Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao khi:

Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn;

Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;

Có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định;

Xã không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Về trình tự thủ tục:

UBND xã xây dựng báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; gửi báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã; báo cáo được thông báo, công bố công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn, bản và trên hệ thống truyền thanh của xã ít nhất 5 lần trong thời hạn 15 ngày để thông báo rộng rãi và tiếp nhận ý kiến góp ý của Nhân dân.

UBND xã bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của xã khi nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã.

UBND xã tổ chức họp (gồm các thành viên ban quản lý xã, các ban phát triển thôn) thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; hoàn thiện hồ sơ khi ý kiến nhất trí của các đại biểu dự họp đạt từ 90% trở lên, trình UBND cấp huyện.

UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra hồ sơ, đánh giá thực tế kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với từng xã đủ điều kiện để đề nghị xét, công nhận; xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với từng xã; gửi báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; thông báo rộng rãi dự thảo báo cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện; bổ sung hoàn thiện báo cáo đối với từng xã khi nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội của xã tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

UBND cấp huyện tổ chức họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện) thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với từng xã; hoàn thiện hồ sơ khi kết quả lấy ý kiến nhất trí của các đại biểu dự họp đạt từ 90% trở lên, trình UBND cấp tỉnh (gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) báo cáo UBND cấp tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với từng xã đủ điều kiện để đề nghị xét, công nhận.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan. Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh là một lãnh đạo UBND cấp tỉnh phụ trách Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với từng xã (cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh dự họp). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) hoàn thiện hồ sơ khi ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh dự họp đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được công khai trên báo, đài phát thanh và truyền hình, trang thông tin điện tử của cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp huyện công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thời hạn tổ chức công bố không quá 45 ngày kể từ ngày quyết định công nhận (trừ trường hợp địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội do phòng chống dịch bệnh, hoặc địa phương thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên tai). Việc tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao do UBND cấp huyện chủ trì thực hiện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không phô trương.

Về thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Chủ tịch UBND cấp tỉnh thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% đến dưới 50% số tiêu chí xã (trong đó có một trong các tiêu chí: Thu nhập; môi trường và an toàn thực phẩm; môi trường; chất lượng môi trường sống; quốc phòng và an ninh) hoặc có từ 50% số tiêu chí xã trở lên không đáp ứng mức chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn (đối với xã nông thôn mới); Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn (đối với xã nông thôn mới nâng cao).

Xem chi tiết Hướng dẫn./.

Bích Huệ