PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quy định một số nội dung về thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 23/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quyết định quy định về phân công thực hiện thẩm định giá, Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước, yêu cầu, đề nghị thẩm định giá đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ được mua, bán, đi thuê phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách (không bao gồm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

Đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi đầu tư và chi thường xuyên), tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/12/2022./.

Hà Lựu