PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/05/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của huyện Na Rì (bổ sung lần 1)
Ngày 15/5/2020, UBND huyện Na Rì ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của huyện Na Rì (bổ sung lần 1).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 15/5/2020, UBND huyện Na Rì ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của huyện Na Rì (bổ sung lần 1).

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

Hương Lan