PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện Chợ Đồn
Theo Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 07/5/2020, UBND huyện Chợ Đồn ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã Lương Bằng, Xuân Lạc, Yên Thịnh, Phương Viên.

Trên cơ sở Quyết định, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ dự toán ngân sách giao hằng năm, căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này thực hiện mua sắm theo đúng quy định hiện hành./.

Hương Lan