PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của huyện Na Rì
UBND huyện Na Rì đã ban hành các Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể gồm:

Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của huyện Na Rì.

Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của huyện Na Rì (bổ sung lần 1).

Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của huyện Na Rì (bổ sung lần 2).

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành./.

Hương Lan