PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Rà soát, đăng ký bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 1822/STNMT-ĐĐ đề nghị các đơn vị có liên quan rà soát, đăng ký bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 27/4/2022, tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: số 71/NQ-HĐND ngày 6/8/2021 và Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 15/9/2021.

Tuy nhiên, hiện nay, một số chủ đầu tư tiếp tục có văn bản đề nghị đăng ký bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trong năm 2022, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bổ sung. 

Vì vậy, để đảm bảo tiến độ tổng hợp danh mục công trình, dự án báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết và trình HĐND tỉnh khóa X thông qua danh mục công trình, dự án trình tại Kỳ họp thứ mười (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

UBND các huyện, thành phố Bắc Kạn thông báo đến các chủ đầu tư trên địa bàn có các công trình, dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013; công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai 2013 để thực hiện trong năm 2022, có văn bản đăng ký với UBND huyện, thành phố. Đồng thời tổng hợp danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/8/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Lưu ý, đối với công trình, dự án cần thu hồi đất, chỉ tổng hợp các dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất và phát sinh mới cần triển khai thực hiện trong năm 2022 (chưa có trong các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2019 đến nay) đã xác định được nguồn vốn đầu tư và khả năng triển khai thực hiện dự án. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 2 Văn bản số 2074/UBND-NNTNMT ngày 13/4/2021 “2. Từ nay về sau, đối với việc đăng ký, trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố rà soát cụ thể cơ sở pháp lý, quy mô diện tích các công trình, dự án cần trình HĐND tỉnh, kiên quyết không trình đối với các danh mục không đủ điều kiện, chậm thời hạn; UBND các huyện, thành phố cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trong việc rà soát, đăng ký các công trình, dự án.”.

Các chủ đầu tư có công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng rà soát, xác định cụ thể nhu cầu sử dụng đất cho từng công trình, dự án, trên cơ sở nguồn vốn đầu tư năm 2022, có văn bản đăng ký danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022, gửi UBND huyện, thành phố nơi có đất. Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố nơi có đất xác định vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến chủ trương, kế hoạch đầu tư dự án như: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định phê duyệt Báo cáo - kinh tế kỹ thuật xây dựng của từng công trình; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Tài nguyên và Môi trường không tổng hợp các công trình, dự án không đăng ký qua UBND cấp huyện, thành phố và đăng ký sau ngày 5/8/2022)./.

Thu Cúc