PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Rà soát, hoàn chỉnh và tăng cường hoạt động của trang/cổng thông tin điện tử
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có trang/cổng thông tin điện tử thực hiện rà soát những vấn đề liên quan đến hoạt động trang/cổng thông tin điện tử do cơ quan, đơn vị quản lý.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Công văn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, hoàn chỉnh các điều kiện, thủ tục cần thiết, đảm bảo hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Rà soát việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử theo Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 tại Chương III (từ Điều 23 đến Điều 32): Các thông tin cụ thể bắt buộc phải đăng tải trên trang thông tin/cổng thông tin điện tử để người dân được tiếp cận.

Rà soát tình hình thực hiện giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp (đối với các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử tổng hợp) theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT. Nếu chưa làm thủ tục cấp phép hoặc giấy phép hết hạn, có nội dung thay đổi thì phải làm thủ tục khắc phục ngay./.

Bích Huệ