PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, giữ nguyên tổ chức Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Lao động việc làm và Dạy nghề. Thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn sau:

Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (thành lập mới trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội và Phòng Người có công, Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới).

Phòng Bảo trợ xã hội và Giảm nghèo (trên cơ sở tổ chức lại Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội).

Phòng Người có công (trên cơ sở tổ chức lại Phòng Người có công, Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới).

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở theo quy định của pháp luật; sắp xếp, bố trí công chức bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, vị trí việc làm và thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo quản lý theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021; bãi bỏ các quy định trước đây của UBND tỉnh đã ban hành về cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định khác với Quyết định này./.

Thanh Thuyên