PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sẽ tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sau hai năm thực hiện thí điểm hợp nhất đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, vì vậy, cùng với các địa phương thực hiện thí điểm, HĐND tỉnh Bắc Kạn sẽ quyết nghị tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh vào Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kết quả chưa đạt như mong đợi

Bắc Kạn là một trong những tỉnh thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019, việc hợp nhất 03 Văn phòng nhằm góp phần tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, sắp xếp lại bộ máy tổ chức Văn phòng gọn nhẹ, hoạt động liên thông, liên tục, giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng.

Văn phòng hợp nhất đã tích cực nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật. Đơn vị đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, kiện toàn các tổ chức đoàn thể để hoạt động kịp thời. Cùng với đó, Văn phòng chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Nhìn chung, sau khi hợp nhất, Văn phòng bảo đảm sự ổn định trong các hoạt động và bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng luôn nêu cao trách nhiệm, giữ vững lập trường tư tưởng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Chi bộ, Lãnh đạo Văn phòng.

Sau khi thực hiện hợp nhất, tổ chức, bộ máy đã giảm được đầu mối cơ quan tương đương cấp tỉnh; giảm lãnh đạo Văn phòng; số biên chế được giao giảm 02 người so với trước khi hợp nhất. Hiện nay, biên chế có mặt gồm có 103 người.

Tuy nhiên, Văn phòng hoạt động còn nhiều vướng mắc. Một Văn phòng nhưng có chức năng, nhiệm vụ phục vụ với ba chủ thể chỉ đạo khác nhau, ba cấp trên trực tiếp khác nhau là Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nên có nhiều bất cập trong việc vừa tham mưu xây dựng chính sách, vừa tham mưu thi hành chính sách, sau đó lại là chủ thể tham mưu giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật tại địa phương.

Bên cạnh đó, sự khác biệt nhất định giữa các phòng chuyên môn thuộc khối UBND tỉnh với các phòng chuyên môn của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh đã có những khó khăn trong điều phối công việc cũng như sắp xếp chuyển đổi vị trí việc làm giữa các phòng trong Văn phòng. Ngoài ra, giữa Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, mặc dù trong thực hiện nhiệm vụ có những điểm tương đồng là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực nhưng phạm vi phụ trách, cách thức triển khai thực hiện nhiệm vụ khác nhau nên các bộ phận chuyên môn của mỗi đơn vị phải có tính chuyên nghiệp, chuyên sâu mới bảo đảm được hiệu quả hoạt động của đơn vị. Vì vậy, sau khi hợp nhất về tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ nhưng hoạt động vẫn độc lập nên khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phương án tách Văn phòng

Qua xem xét, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm hợp nhất của các địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có chủ trương dừng thực hiện thí điểm và ngày 18/9/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua “Nghị quyết về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh”.

Trên cơ sở chủ trương của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Đề án, xây dựng dự thảo Tờ trình trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc thành thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn và Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn để thông qua tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 và dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2021.


02 Văn phòng sử dụng trụ sở làm việc như hiện tại

Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn là cơ quan tương đương Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn là cơ quan thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; ngoại vụ; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử tỉnh, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Theo Đề án của UBND tỉnh, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn sẽ gồm 04 phòng; Văn phòng UBND tỉnh gồm 08 phòng, 01 đơn vị hành chính đặc thù và 02 đơn vị sự nghiệp công lập. Lãnh đạo của mỗi Văn phòng gồm 01 Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. Biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động thuộc 02 Văn phòng nằm trong tổng biên chế hành chính của tỉnh do HĐND tỉnh quyết định.

Việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn và Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được đánh giá là phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ, thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ công tác với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Hương Lan