PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục hoàn trả lại các khoản thu đầu năm học chưa đúng quy định
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa gửi văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2023 - 2024 theo nội dung đã được hướng dẫn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thầy và trò Trường Tiểu học Sông Cầu (TP. Bắc Kạn) bước vào năm học mới

Công văn nêu rõ:

Ngày 22/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2031/SGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong năm học 2023 - 2024. Tuy nhiên, qua thông tin phản ánh, hiện nay, một số cơ sở giáo dục có hiện tượng thực hiện các khoản thu chưa đúng theo quy định.

Để không xảy ra tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức và tăng cường công tác quản lý thu, chi, trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được Sở hướng dẫn.

Thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Việc vận động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng các khoản tài trợ, ủng hộ tự nguyện tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Lưu ý khi thực hiện phải thực hiện theo đúng quy trình; kế hoạch vận động tài trợ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện; nguyên tắc, nội dung, hình thức quy trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ phải đảm bảo theo đúng quy định.

Không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ: Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản: “Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện. Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường”.

Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, các đơn vị thực hiện theo đúng Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Công văn số 1040/UBND-VXNV ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND tỉnh.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn bản chỉ đạo thực hiện các khoản thu, chi đến cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ và tạo sự đồng thuận để thực hiện theo đúng quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát lại các khoản thu tại đơn vị. Đối với các khoản thu chưa đúng quy định, yêu cầu hoàn trả lại. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu. Công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm./.

BH