PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và quán triệt triển khai một số văn bản mới
Sáng 4/6, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và quán triệt, triển khai một số văn bản mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Bắc Kạn; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo tóm tắt báo cáo của Tỉnh ủy về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện, từ đó thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Cấp ủy đã chủ động cụ thể hóa các văn bản với nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý có số dư và thực hiện chương trình hành động; tổ chức triển khai đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”…  đồng thời gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả việc cam kết làm theo Bác của cá nhân, tập thể hằng năm. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã triển khai, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Việc triển khai thực hiện các nội dung trên đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe quán triệt, triển khai một số văn bản mới như: Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị đã thảo luận, tham luận, làm rõ hơn một số nội dung và đưa ra những giải pháp để triển khai, thực hiện tốt hơn các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh trong thời gian tới.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng Đảng và để phát huy những thành tựu, ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng…

Đối với việc triển khai các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện để đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2021./.

Hương Lan