PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri Bàn Hữu Phát, thôn Đâng Bun, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông
Giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1907/LĐTBXH-BTXH&GN ngày 8/10/2021 trả lời kiến nghị của cử tri Bàn Hữu Phát, thôn Đâng Bun, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cử tri Bàn Hữu Pháp đề nghị “Ngành chuyên môn thông tin cho cử tri biết về tiến độ ban hành bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 để việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được áp dụng triển khai kịp thời”.

Sau khi nghiên cứu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; ngày 16/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 - 2025.

Để triển khai thực hiện các văn bản trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 07/2021/TTBLĐTBXH ngày 18/7/2021 về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo. Trên cơ sở các quy định và Hướng dẫn của cấp trên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 536/KH-UBND ngày 27/8/2021 về việc thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Hướng dẫn số 1711/HD-LĐTBXH ngày 10/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021, sau đó tổ chức tập huấn cho thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và rà soát viên ở thôn, bản.

Như vậy, bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 đã được ban hành và tổ chức tập huấn thực hiện. Hiện nay, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được tiến hành ở thôn, tổ dân phố theo kế hoạch đề ra./.

Thu Cúc (tổng hợp)