PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nội vụ đôn đốc tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sở Nội vụ vừa có Công văn đôn đốc tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố và Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở đơn vị mình, rút kinh nghiệm quá trình chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Về nội dung tổng kết thực hiện theo hướng dẫn tại phần II Công văn số 731/HĐBCQG-VP ngày 29/5/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Về thời gian tổng kết: Cấp xã hoàn thành trước ngày 10/6/2021; cấp huyện hoàn thành trước ngày 14/6/2021.

Báo cáo tổng kết gửi về Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 8/6/2021./.

Bích Huệ