PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nội vụ hướng dẫn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2023
Sở Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc định kỳ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Hướng dẫn, trong quý I, các cơ quan, đơn vị rà soát danh sách công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác đến thời hạn phải thực hiện chuyển đổi trong năm 2023. Trên cơ sở đó ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện.


Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Trường hợp đơn vị không có công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi đến thời hạn phải thực hiện chuyển đổi trong năm 2023 thì cơ quan, đơn vị có văn bản báo cáo về Sở Nội vụ để theo dõi.

Đối tượng thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Công chức (bao gồm công chức cấp xã), viên chức tại các sở, ban, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các cấp, trực thuộc các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh; các tổ chức hội được giao biên chế; các quỹ thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi: Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo ngành, lĩnh vực của bộ, ngành Trung ương.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức đã thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi là từ 2 năm (đủ 24 tháng) đến 5 năm (đủ 60 tháng) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Phương thức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định phân cấp quản lý cán bộ.

Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định phân cấp quản lý cán bộ.

Quy trình thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

Bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ rà soát danh sách công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi; căn cứ thời gian đảm nhận nhiệm vụ, kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại hằng năm của công chức, viên chức, lập danh sách, dự kiến phương án chuyển đổi, báo cáo tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xây dựng Kế hoạch chuyển đổi.

Gặp gỡ cá nhân thuộc diện chuyển đổi để trao đổi về việc dự kiến chuyển đổi.

Tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định chuyển đổi và thông báo công khai cho đối tượng chuyển đổi 30 ngày trước khi ban hành quyết định chuyển đổi.

Ban hành quyết định chuyển đổi (hoặc văn bản bố trí, phân công nhiệm vụ).

Trường hợp cơ quan, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, đơn vị đó (không thực hiện chuyển đổi được trong nội bộ do không có vị trí phù hợp) thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập danh sách báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/4/2023 để lập kế hoạch chuyển đổi chung.

Thẩm quyền ban hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ban hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ.

Chuyển đổi giữa các cơ quan, đơn vị: Thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ.

Hình thức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện bàn giao công việc

Chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện bằng việc ban hành quyết định điều động và thông báo công khai cho các đối tượng chuyển đổi trước 30 ngày làm việc khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác.

Các đối tượng thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác có trách nhiệm bàn giao công việc trong thời hạn từ 1 ngày đến 5 ngày làm việc trước khi bắt đầu được chuyển đổi vị trí công tác.

Trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

Công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

Công chức, viên chức đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Công chức, viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.

Công chức, viên chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; công chức, viên chức là nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu./.

Bích Huệ