PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động năm 2019
Sở Nội vụ vừa có Công văn hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động năm 2019.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021), kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu trên phạm vi toàn tỉnh, ngày 14/10/2020, Sở Nội vụ có Công văn số 1644/SNV-TCBC&CCVC đề nghị các sở, ngành và tương đương; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các tổ chức hội được giao biên chế tham mưu thực hiện việc ban hành thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1. Đối với các trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021, khi xem xét ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại; thời điểm ra quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Công văn này.

2. Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 mà thuộc trường hợp được áp dụng lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Khoản 2 Điều 59 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì không thuộc trường hợp áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; thời điểm ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Bích Huệ