PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Ngày 26/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 43/KH-STNMT về việc thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch số 43/KH-STNMT, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thi tuyển 3 viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, 2 viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo Kế hoạch số 43/KH-STNMT) bắt đầu từ ngày 26/4/2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 26/5/2021. Địa điểm phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Hương Dịu