PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài chính hướng dẫn Hồ sơ, chứng từ thanh toán, quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sở Tài chính vừa có Công văn hướng dẫn Hồ sơ, chứng từ thanh toán, quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Công văn, Sở Tài chính hướng dẫn thêm về hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán kinh phí bầu cử gồm: Chi xây dựng các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; chi tổ chức hội nghị; chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử; chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; chi phí hành chính cho công tác bầu cử; chi hỗ trợ tổ bầu cử…/.

Bích Huệ