PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác
Trong 5 năm qua (2016-2020), công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài nguyên và Môi trường được triển khai thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và hướng dẫn của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thi đua, khen thưởng, hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua; đăng ký các danh hiệu thi đua; ký giao ước thi đua trong đơn vị và Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật; Cụm thi đua số II của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công tác thi đua được thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, điển hình có các Phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội trong cơ quan”; “Đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo”; “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Các phong trào thi đua đều gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hằng năm. Trong đó, phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được Sở Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm, coi đó là phong trào thi đua trọng tâm, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước khác. Hưởng ứng Phong trào, hằng năm, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đã đăng ký các đề tài sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Nhờ vậy, giai đoạn 2016-2020, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, kết quả công tác đạt được tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện đưa các Luật, văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên ngành vào cuộc sống; tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực do ngành quản lý theo đúng quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, góp phần hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường. Các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học được quản lý theo quy định của pháp luật; các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện đúng quy định, nổi bật là:

Giai đoạn 2016-2020, Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 03 chỉ thị; tham mưu cho HĐND tỉnh thông qua 14 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật, 23 quyết định, 11 kế hoạch; thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đạt 04/08 huyện;

Công tác thu hồi giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản; hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:10.000 đối với các loại đất ở, đất phi nông nghiệp, đất sản xuất nông lâm nghiệp, đất giao thông, thủy lợi...  phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất tại 122/122 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (hiện nay còn 108 xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã);

Từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương nơi có khoáng sản (273 mỏ và điểm khoáng sản, điểm khoáng hoá thuộc 24 loại khoáng sản), quản lý hoạt động cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền đúng quy định; triển khai thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản bước đầu đã góp phần nâng cao hiệu quả việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn;

Công tác quản lý nhà nước về môi trường được triển khai thực hiện hiệu quả; tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Bắc Kạn đạt 72,6%, nằm trong tốp cao nhất cả nước;

Thực hiện tốt công tác quản lý, cấp phép hoạt động tài nguyên nước; tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý, cung cấp dịch vụ công về tài nguyên và môi trường đúng quy định, giải quyết cơ bản kịp thời nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn...

Từ thực tế quá trình công tác, học tập, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, giải pháp được áp dụng vào thực tế công tác. Từ năm 2016 đến năm 2019, có 52 sáng kiến, giải pháp được áp dụng. Có nhiều cá nhân, tập thể được bình chọn điển hình tiên tiến, trong đó tập thể Văn phòng Sở 04 năm liền (2016-2019) đạt tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2018 đến năm 2019 và 21 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

Phát huy kết quả đạt được của các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, trong giai đoạn tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động để triển khai hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thanh Thuyên