PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri Đồng Thị Thiếm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bành Trạch, huyện Ba Bể
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3406/STNMT-ĐĐ trả lời cử tri Đồng Thị Thiếm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bành Trạch, huyện Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri Đồng Thị Thiếm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bành Trạch, huyện Ba Bể phản ánh: “Hiện nay, trên địa bàn thôn Pàn Han, xã Bành Trạch có hơn 200 ha đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn quản lý (chủ yếu là rừng tự nhiên). Năm 2020, qua kiến nghị của người dân, cơ quan chức năng đã kiểm tra và thực hiện thủ tục thu hồi hơn 57 ha diện tích đất lâm nghiệp quản lý, sử dụng không hiệu quả. Đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục rà soát và thu hồi phần diện tích đất do Công ty quản lý mà sử dụng không hiệu quả cho người dân quản lý sử dụng”.

Sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét nội dung phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Về nguồn gốc đất đai: Khu đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn đang quản lý, sử dụng tại xã Bành Trạch được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 13/3/2019, trong đó diện tích Công ty giữ lại để tiếp tục sử dụng, không có tranh chấp được cắm mốc ranh giới ngoài thực địa, có ký giáp ranh với các chủ sử dụng đất liền kề tại xã Bành Trạch với diện tích là 523,39 ha.

Đối với diện tích Công ty không có nhu cầu sử dụng, không nằm trong phương án sử dụng đất của Công ty, Công ty đã lập hồ sơ trả đất được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 và giao cho địa phương quản lý với diện tích tại xã Bành Trạch là 57,84 ha. Theo báo cáo của UBND xã Bành Trạch, hiện nay, UBND xã đang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Bể tổ chức đo đạc, làm cơ sở lập phương án sử dụng đất để xem xét giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Về quá trình quản lý, sử dụng đất của Công ty: Hiện nay, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn vẫn đang tổ chức trồng rừng và khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất theo phương án đã được phê duyệt, cụ thể, diện tích đất rừng sản xuất là 26,45 ha, đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất 496,94 ha; đối với diện tích đất có rừng trồng sản xuất, Công ty đã triển khai trồng rừng nguyên liệu với các hộ dân trong xã theo cơ chế đầu tư và kinh doanh của Công ty; đối với diện tích còn lại, Công ty thực hiện khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn phối hợp với chính quyền địa phương, các hộ nhận khoán tổ chức sản xuất theo phương án được duyệt, tránh để đất bỏ trống, đồng thời tăng cường quản lý theo ranh giới đã được đo đạc, cắm mốc thực địa; có cơ chế thanh toán đầy đủ, hợp lý với người nhận khoán theo hợp đồng đã ký kết với người dân. Khẩn trương lập hồ sơ để cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đã được đo đạc, cắm mốc theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị UBND xã Bành Trạch, UBND huyện Ba Bể khẩn trương lập phương án sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 19/3/2021.

Cử tri Đồng Thị Thiếm, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bành Trạch, huyện Ba Bể phối hợp tuyên truyền, giải thích cho người dân thôn Pàn Han được biết và phối hợp với Công ty trong việc nhận khoán trồng rừng theo cơ chế thỏa thuận đã ký kết./.

Dương Thái