PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tư pháp Bắc Kạn đạt nhiều thành tích trong thi hành Luật Lý lịch tư pháp
Trong những năm qua, Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thi hành Luật Lý lịch Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm triển khai, thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định; bố trí 03 công chức thực hiện kiêm nhiệm hoạt động lý lịch tư pháp để việc xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được đầy đủ, kịp thời. Tất cả công chức làm công tác lý lịch tư pháp đều có trình độ chuyên môn từ Cử nhân Luật trở lên, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu công việc. Hằng năm, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí, trang thiết bị...để phục vụ việc xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Việc tập huấn, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai thi hành Luật. Nhiều hình thức phổ biến, tuyên truyền được triển khai như: Thông qua các hội nghị, tập huấn; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí chuyên ngành; cấp phát tờ rơi, tờ gấp về Luật Lý lịch tư pháp hay trực tiếp tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên pháp luật…

Ngay sau khi Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành, Sở Tư pháp đã tham mưu tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp cho các đối tượng là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan tiến hành tố tụng với gần 200 lượt người tham dự. Đồng thời, chỉ đạo 8/8 Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện tổ chức hội nghị phổ biến Luật Lý lịch tư pháp đến các đối tượng là lãnh đạo các phòng, ban của UBND cấp huyện; đại diện các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan Thi hành án dân sự, Công an; đại diện UBND cấp xã...

Để mọi người dân dễ dàng nắm bắt và thực hiện khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử về thủ tục hành chính của tỉnh, được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nhằm xây dựng và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp. Căn cứ vào Quy chế, các bộ phận thuộc Sở Tư pháp đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin lý lịch tư pháp.

Từ ngày 01/7/2010 đến nay, Sở Tư pháp đã cấp 7.436 Phiếu lý lịch tư pháp; trong đó, cấp phiếu số 1 cho 6.670 trường hợp; cấp phiếu số 2 cho 766 trường hợp, đã thực hiện xóa án tích đối với 76 trường hợp.

Từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 3.392 trường hợp; đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính 1.664 trường hợp. Hiện nay, Sở Tư pháp đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp đã tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, cơ quan Thi hành án dân sự trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp. 

Định kỳ 6 tháng, hằng năm, Sở Tư pháp đều thực hiện rà soát và thông báo kết quả rà soát việc cung cấp và tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia đảm bảo thời hạn quy định. Từ ngày 01/7/2010 đến nay, Sở Tư pháp đã cung cấp 4.275 bản Lý lịch tư pháp; trong đó, từ ngày 01/5/2015 đến ngày 30/6/2020, đã cung cấp 3.219 thông tin lý lịch tư pháp điện tử (2.075 bản lý lịch tư pháp, 1.144 thông tin lý lịch tư pháp bổ sung).

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, UBND tỉnh đã trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho tập thể Sở Tư pháp vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp, giai đoạn 2010-2020./.

Thanh Thuyên