PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND Sủa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2020. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Điều 1, thực hiện theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn./.

Minh Hiệp