PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 23/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm g, h khoản 1; điểm i khoản 2; điểm đ khoản 3; bãi bỏ điểm c, khoản 1 và điểm c, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/12/2022./.

Hà Lựu