PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi
Ngày 13/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 210/UBND-NNTNMT chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Văn bản số 179/BNN-TCTL ngày 12/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Bắc Kạn, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 179/BNN-TCTL nêu trên; đồng thời tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh./.

Minh Huyền