PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão đối với công tác lưu trữ
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6049/UBND-NCPC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão đối với công tác lưu trữ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 06/10/2020, Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ có Văn bản số 998/VTLTNN-NV về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão. Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản trên; xây dựng nội quy, phương án phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão kho lưu trữ; nhắc nhở các phòng, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị; bố trí đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ chữa cháy.

Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xây dựng nội quy, phương án phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão kho lưu trữ lịch sử tỉnh; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện./.

Minh Hiệp