PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản công
Thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả. Công tác quản lý, sử dụng và trang bị máy móc, thiết bị, xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và được kiểm soát chặt chẽ, tránh lãng phí.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kiểm tra việc quản lý tài sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2021, tài sản công do tỉnh quản lý gồm có 5.069.289 m2 đất; 4.369 ngôi nhà, diện tích 2.856.882 m2; 210 xe ô tô và 47.111 tài sản cố định khác.

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các văn bản làm cơ sở thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời thực hiện lồng ghép nội dung kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trong các đợt thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản tuân thủ theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả sử dụng. Trong đó đã tổ chức đánh giá tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện việc rà soát sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo các quy định của Chính phủ để đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Về quản lý, sử dụng ô tô, UBND tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô theo quy định, qua đó xác định số xe ô tô giữ lại tiếp tục sử dụng, phê duyệt phương án xử lý số xe ô tô dôi dư vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định và tổ chức thực hiện theo phương án xử lý đã được phê duyệt.

Đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản khác, tỉnh đã triển khai việc mua sắm tập trung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng và tuân thủ theo đúng quy định.

Mới đây, UBND tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương được giao quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị có sáp nhập, chuyển đổi trụ sở tăng cường công tác quản lý, bảo đảm tài sản, trang thiết bị được sử dụng có hiệu quả, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí... đồng thời khẩn trương xây dựng phương án sử dụng hoặc chuyển đổi để đem lại hiệu quả cao nhất.

Nhìn chung, công tác quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định. Việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị được các cấp, các ngành chỉ đạo, thực hiện theo đúng thẩm quyền được phân cấp. Công tác mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản Nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách và dự toán chi ngân sách hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

Để việc quản lý tài sản công đi vào nề nếp, sử dụng tài sản công đạt hiệu quả cao, tránh thất thoát, lãng phí, thời gian tới, Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý công sản, đồng thời tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công ở địa phương./.

Hương Lan