PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên vừa ký Công văn số 3910/UBND-TCD chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công văn nêu rõ:

Trong thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo quy định, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp được giải quyết, không phát sinh đơn thư tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện tập thể, đông người. Kết quả đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số đơn vị, địa phương chưa chú trọng công tác tiếp công dân của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi còn chậm, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết; việc tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực chưa kiên quyết, dứt điểm.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh phục vụ tốt cho việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản có liên quan.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất bảo đảm đúng quy định; đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động tiếp công dân; xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mọi khiếu nại, tố cáo phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật; triển khai đồng bộ các giải pháp, kiên quyết xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, đông người; kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Làm tốt công tác theo dõi, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo và tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm từ cơ sở các vụ việc mới phát sinh, nhất là các vụ việc liên quan đến tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, các chính sách, chế độ của người dân; lập danh sách theo dõi các đoàn khiếu kiện đông người và công dân khiếu kiện phức tạp, bức xúc, kéo dài trên địa bàn (nếu có) để phân loại, phân công xử lý, đối thoại, không để phát sinh thành “điểm nóng”; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo kích động công dân chống lại người thi hành công vụ, gây rối an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý đơn thư; thường xuyên cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thanh tra tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo UBND tỉnh kịp thời những vụ việc phức tạp kéo dài và có giải pháp tham mưu đề xuất xử lý theo quy định.

Công an tỉnh chủ động, kịp thời nắm bắt xử lý, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, đặc biệt tại các địa phương có dự án thu hồi đất đang triển khai; không để hình thành và phát sinh “điểm nóng”, khiếu kiện tập thể, đông người; đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan Đảng - Nhà nước, nơi diễn ra các sự kiện quan trọng; không để xảy ra các hành vi biểu tình, chống đối, quá khích xuất phát từ việc công dân khiếu nại, tố cáo.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn và định hướng các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế và đặc thù của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thực chất, hiệu quả, giúp cho công dân thông hiểu để thực hiện đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi tham gia khiếu nại, tố cáo; việc viết bài, đưa tin về tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, cáo phải đảm bảo khách quan, chính xác; tránh trường hợp sai lệch, thổi phồng; có xác minh, tham khảo ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng, thông tin kịp thời, tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; theo dõi, nắm bắt tình hình, tư tưởng của Nhân dân, phản ánh về những vấn đề bức xúc, nổi cộm và kịp thời định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh uỷ nghiên cứu, đề xuất, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân; tăng cường các hoạt động vận động quần chúng nhằm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông qua công tác này đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh quan tâm phối hợp, tham gia giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp chính quyền; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ về khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại.

Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và uy tín ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với cán bộ, công chức có thành tích, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Chú trọng việc giải quyết dứt điểm, đúng đắn khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; tăng cường các giải pháp và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động, thuyết phục quần chúng chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, đông người gây mất ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Tạo điều kiện, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết như địa điểm tiếp công dân, trang phục cho công chức tiếp công dân, chế độ bồi dưỡng theo đúng Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Bích Huệ