PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Ngày 17/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 546/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả về hình sự đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm. Thông qua quá trình kiểm tra, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Công tác kiểm tra đảm bảo công khai, minh bạch và hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở được kiểm tra.

Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện các thủ tục hành chính qua các phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý đúng thời gian theo quy định.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm của Chính phủ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định./.

Nông Cúc