PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
UBND tỉnh vừa có Công văn số 6291/UBND-NCPC ngày 22/10/2020 đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính Nhà nước; chuyển đổi vị trí việc làm theo đúng quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, công khai thời gian, địa điểm tiếp dân.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về tham nhũng. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ, xử lý công chức, viên chức nhũng nhiễu, vô cảm, tiêu cực; giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu các nội dung chỉ đạo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; theo dõi, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

Bích Huệ